ዬሱሴ ፒልሜ

ዬሱሴ

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.

 • 2:07:53

  ዬሱሴ - ኩሙꬅ ቢዲዮ

 • 8:08

  1 ማንጌ

 • 3:42

  2 ዬሱሴ ዬሉታ

 • 2:15

  3 ዬሱሴ ሻዕቱንቴ ዎዴ

 • 3:47

  4 ዮሃኒሴይ ዬሱሴ ጻማቂስ

 • 2:22

  5 ሴዕጻናይ ዬሱሴ ፓዕጪስ

 • 3:07

  6 ዬሱሴይ ባዞ ቃዕላይ ሉጹቲስ ካሺስ

 • 1:02

  7 ፔሬሳꬂራ ጊዕራ ጊዕሩሴሱራ ቢሹሳ

 • 2:01

  8 ፓላ ሂዩሴስ ሞሌ ኣይኩ̂ታ

 • 2:14

  9 ያሮሴ ቢሻኢ ፓጺስ

 • 3:10

  10 ዬሱሴ ታማዕሪር ዶዕሩታ

 • 1:02

  11 ኣፋ ጋዴ ጉሙርꬅ

 • 3:38

  12 ዬሱሴ ቦቼ ጋላ̂ ታማዕርꬂስ

 • 0:19

  13 ኣንጁቲሲሪ ሲዕሴሲሩራ ኪዕቱቴሲሩራቴ

 • 2:56

  14 ጩቦ̂ ካቢ̂ስ ማዕቺናኡስ ኣቶ̂ ሂዩቲስ

 • 0:43

  15 ዬሱሴ ታማዕሪር ማዕቂ̂ስ ማዕችናዕጽ

 • 1:56

  16 ጻማቄስ ዮሃኒሴ ኣች ኬዕꬅካ

 • 2:18

  17 ዲቻ̂ራ ኢሳ ቡዴስ ኣꬅ ቢሹሳራ

 • 0:55

  18 ፓቄ ቢሹሳ

 • 1:58

  19 ዬሱሴይ ቶዕሃሌ ሃይዙሲስ

 • 2:16

  20 ሴዕጻናይ ኣይኪ̂ስ ኣꬂ ፓጺስ

 • 2:29

  21 ዬሱሴይ 5000 ኣꬂር ሙዕሲስ

 • 1:23

  22 ጴጽሮዕሴይ ዬሱሴይ ኣሻ̂ ማዕቂ̂ስ ካሺስ።

 • 1:45

  23 ዬሱሴ ማልኬ ላዕሙታ

 • 2:15

  24 ዬሱሴይ ጻላሂ ኣይኪ̂ስ ኣሳንጼ ሻዕቶ ፓꬂስ

 • 0:57

  25 ላዕꬅ ጾሎቴ

 • 2:23

  26 ቃዜይኒ ኣማኖይኒ ታማዕርꬁቲስ

 • 0:54

  27 ቢሊር ሃሉሴሲር ባዲዴ

 • 0:28

  28 ባዞ ካዕቴቴይ ሚንጻ ኣዕፌ ኤዕሬስ ጊዴ̂ስ ማዕቂ̂ስ

 • 0:29

  29 ዬሱሴይ ጩባ̂ꬂሩዕራ ፔይሲስ

 • 1:57

  30 ካጾ ቆዕስካ ፓꬆ

 • 1:38

  31 ሎኦሳማራቴꬅ ቢሹሳ

 • 1:44

  32 ቤርቴሌሜዎዕሴይ ፓጺስ

 • 2:21

  33 ዬሱሴራ ዜኪዮዕሴራ

 • 0:42

  34 ዬሱሴይ ቤ́ ሃይኦራ ሃይኦጋፋ ቤ́ ዴንዶራ ፓዕሊስ

 • 1:10

  35 ዬሱሴ ኢንቾና̂ ጌሊስ

 • 1:00

  36 ዬሱስይ ዬሩሳሌሜ ኡቴ̂ ዬዕኪስ

 • 1:51

  37 ዬሱሴይ ቢራ ላዕንጌሲር ጎዕዲስ

 • 0:45

  38 ኣምኦ ኢንጎ

 • 0:59

  39 ሓናይ ዬሱሴ ኣዌቴꬅ ኦይጪስ

 • 1:50

  40 ዎይኔ ጋዴራ ኢ ጋዴ ዎዕቴሲሩራ ቢሹሳ

 • 0:58

  41 ቄሳሬስ ጊዕራ ጊዕሮ

 • 2:55

  42 ኣዕሎ ሲዕፋ ካꬃ

 • 2:29

  43 ኬዕꬅካ ታማዕርꬁቲስ ቲሚርቴ

 • 4:22

  44 ዬሱሴይ ኣዕዺ ኢንጉቲ ኣጩቲስ

 • 2:23

  45 ጴጽሮኦዕሴይ ዬሱሴ ኣዕጪስ

 • 1:58

  46 ዬሱሴይ ቂꬉቲሱራ ኦይጩቲሱራ

 • 1:43

  47 ዬሱሴይ ጲላጾዕሴኮ ኣዕሙቲስ

 • 1:24

  48 ዬሱሴይ ሄሮዲሴዕኮ ኣዕሙቲስ

 • 2:56

  49 ዬሱሴ ጋላ̂ ፓራዱቲስ

 • 3:34

  50 ዬሱሴይ ቤ́ ቃዕጴ ዉንጻ ቶዕኪስ

 • 2:49

  51 ዬሱሴይ ሶጹቲስ

 • 0:56

  52 ዎታዴሪር ዬሱሴ ኣፊላ̂ ኤፎስ ሂጻ ኦሊስ

 • 1:06

  53 ቃዕጴ ዉንጻ ጋላ̂ ካቡ̂ቲስ ቤዕታ

 • 1:39

  54 ሱሉቲስ ጩባ̂ꬂር

 • 1:45

  55 ዬሱሴ ሃይኦ

 • 2:00

  56 ዬሱሴ ሞዕጉታ

 • 1:28

  57 ባዞ ኪዕታꬂሪ ቦዕሳጋ

 • 1:22

  58 ቦዕሳይ ሜላ ማዕቂ̂ስ

 • 1:55

  59 ሃይኦጋፋ ዴንዲ ዬሱሴይ ጋሂስ

 • 1:15

  60 ካቤ̂ስ ኪዕቱቲስ ኪዕታራ ዬሱሴ ኣፋዕ ኬሴራ

 • 5:40

  61 ኣꬂሪ ቤዕሮ ቤዕሮ ዬሱሴ ኤራዳስ ጼይጌ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.