ላዕꬅ ጾሎቴ

ዉቱንቶይ ዉ́ ኣዳ̂ይ ዉቱሮ ኢ ዎርጉሴስ ዉ ኦይጫቼሱም ቢሩሲ ኤሬስ ኡቴ̂፥ ኡሱንኬ ጾሎቲዶኮ̂ይት! ዉ ጾሎቴስካ ሃያ ሂዲ ጾሎታይት!

ኣፋዕ ዬሲስ ኑ́ ኣዳ̂፥

ኔ́ ሱንꬅ ኣꬎይ ቦንቹቶ!

ኔ́ ካዕቴቴይ ዬዎ!

ኔ́ ሼኔይ ኣፋዕ ቤ ማዕቄ̂ስኬ፥ ኣላ̂ ጋዴጋራ ማዕቆ̂!

ቆዕሱስ ማዕቄ̂ስ ቦዕራ ሃይንꬆ ኑዕሮ ኢንጋ!

ኑና ሚቹ̂ሴሲሩስ ኣቶ̂ ኑ ሂሴስኬ፥

ኑ́ ጩቦ̂ ኑዕሮ ኣቶ̂ ሂያ!

ሴዕጻናጋፋ ኑና ኣሻ̂ ኣቱ̂ም፥

ኢዕታ ፓዕጬጋ ኣዕሚዶኮ̂!

ካዕቴቴይኒ ማንጎይኒ ቦንቾይኒ ናናኦስ ኔዕሮቴ። ኣሚንእ

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.